Sưu tầm

Nói chỉ là đầy tớ để làm, còn làm mới là bậc thầy để nói

Sưu tầm
Share: